گروه کوهنوردی سیراندیشان فعالیت خود را مجدد آغاز کرد

۲۲/۰۶/۱۳۹۹

ورزشی

با سلام 

از این هفته گروه سیراندیشان فعالیت خود را مجدد آغاز می کند.

نوشته شماره سوم

۰۵/۰۵/۱۳۹۹

علمی- پژوهشی, ورزشی

نوشته شماره سومنوشته شماره سومنوشته شماره سومنوشته شماره سومنوشته شماره سومنوشته شماره سوم

دسته بندی مطالب